Privacy Statement

Privacy

Wanneer u in het kader van onze dienstverlening gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz, legt Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz gegevens vast. Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het verlengde daarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28 AVG) worden gewerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:

Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz BV
T.a.v. Juridische Zaken
Stationsplein 2
9981 BH Uithuizen

Of stuur een e-mail naar: administratie@Unoordpers.nl

Wijzigingen

Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Gebruik van Cookies

De websites van Uitgeverij-Drukkerij Unimax Hertz maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons Cookie Statement. Mocht u nog vragen hebben aangaande het bovenstaande dan kunt u zich wenden tot bovengenoemd adres en/of e-mailadres.


Versie: 16 februari 2023